IP

Plain packaging: the lessons so far

Bijna anderhalf jaar geleden heeft Australië als eerste land ter wereld de verpakking van tabaksproducten gestandaardiseerd door invoering van plain packaging. Dit houdt in dat de verpakkingen worden ontdaan van typerende kleuren, logo’s en symbolen van de tabaksproducent en dat… Read More ›

Besluiten Europese Commissie inzake Samsung en Motorola bieden meer duidelijkheid over handhaving van essentiële standaardoctrooien

Op het wrijvend raakvlak tussen ‘vrije mededinging’ en de bescherming van ‘intellectueel eigendom’  heeft de Europese Commissie (hierna: de “Commissie”) verduide­lijking gebracht in de voorwaarden waaronder een houder van zogenaamde ‘standard essential patents’  (hierna: “SEP” of “essentieel standaard­octrooi”) zijn octrooirechten… Read More ›

ACM consulteert toezeggingen van Buma/Stemra

ACM heeft op 15 april 2014, ter consultatie, een ontwerpbesluit bekendgemaakt waarin een toezegging in de zin van artikel 49a Mededingingswet van collectieve beheersorganisatie Buma/Stemra wordt geaccepteerd. Achtergrond Buma/Stemra is een collectieve beheersorganisatie (“CBO”) ingesteld op basis van de Auteurswet… Read More ›